Statuten

Algemeen

Artikel 1.

1. De coöperatie is genaamd: Coöperatie O3energie U.A.
2. De coöperatie is gevestigd te Oirschot en kan elders filialen en/of bijkantoren vestigen.

Doel

Artikel 2.


1. De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen, onder andere door met hen overeenkomsten ter zake van de levering en gebruik van duurzame energie te sluiten.
2. Voorts stelt de coöperatie zich ten doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsmede het promoten naar het publiek van deze vorm van energieproductie en tenslotte het verenigen van gebruikers van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie.
3. De coöperatie tracht haar doel onder andere te bereiken door:
a. het inkopen en leveren van duurzame energie;
b. de productie van duurzame energie;
c. het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met en soortgelijk of aanverwant doel;
d. het bevorderen van energiebesparing en energieopslag;
e. het verkrijgen en exploiteren van roerende zaken en registergoederen, waaronder begrepen het verhuren, beheren en vervreemden daarvan alsmede al hetgeen daarmede verband houdt;
f. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
g. al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
4. De coöperatie kan haar werkkring ook tot niet-leden uitstrekken.

Lidmaatschap

Artikel 3.

1. Als lid van de coöperatie kunnen toetreden:
a. natuurlijke personen
b. rechtspersonen
c. maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.
2. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door middel van een daartoe door het bestuur op te stellen formulier. De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Ingeval van toelating wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken van de coöperatie is ingeschreven. Ingeval van weigering staat voor de betrokkene gedurende een maand na dagtekening van de in de eerste zin van dit lid bedoelde brief beroep open bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan binnen een maand na het instellen van het beroep, als in de vorige zin bedoeld, besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten.
4. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te bepalen datum, doch uiterlijk per het begin van het eerstvolgend boekjaar.
5. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden, hun adressen en voor zover van toepassing hun geboortedatum respectievelijk het nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder zij ressorteren, alsmede het aantal aandelen in het ledenkapitaal. Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk de in de vorige zin bedoelde informatie en eventuele wijzigingen daarin op te geven, alsmede zijn/haar bankrekening of gironummer. Het register is ter inzage van de leden, doch uitsluitend voor zover het betreft de namen en adressen van de leden. Elke aantekening in het ledenregister en elk uittreksel, als in de volgende zin bedoeld, worden getekend door een bestuurder. Het bestuur verstrekt
(desgevraagd) aan een lid om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn aandeel in het ledenkapitaal.

Artikel 4.

De leden die in de mogelijkheid verkeren om rechtstreeks energie af te nemen van de door de coöperatie gesteunde vennootschappen en hun projecten, verbinden er zich toe om dat werkelijk te doen.

Ledenkapitaal

Artikel 5

1. Het ledenkapitaal van de coöperatie bestaat uit aandelen. Ieder aandeel heeft een nominale waarde van tweehonderd euro (€ 200,00).
2. Ieder lid is verplicht onder de door het bestuur vast te stellen voorwaarden bij zijn toetreding ten minste één aandeel in het ledenkapitaal te nemen en vol te storten. Over het aantal toe te wijzen aandelen beslist het bestuur naar algemene, door haar vast te stellen, maatstaven. Indien het
betrokken lid van mening is, dat hem meer aandelen moeten worden toegewezen, dan door het bestuur is vastgesteld, staat hem gedurende een maand na kennisgeving door het bestuur van het aantal aan hem toegewezen aandelen beroep open bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering dient, binnen een maand na het instellen van het beroep, als in de vorige zin, te besluiten op het beroep. De algemene ledenvergadering kan de termijn van één maand verlengen om haar moverende redenen.
3. De aandelen in het ledenkapitaal luiden op naam. Er worden aandeelbewijzen uitgegeven.
Van het door ieder lid te houden aantal aandelen wordt melding gemaakt in het register als bedoeld in artikel 3 lid 5. Indien er twijfel bestaat over het aantal aandelen dat een lid in eigendom heeft, is hetgeen hieromtrent staat vermeld in het register bindend.
4. Indien een lid in gebreke blijft de stortingen te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van een bij aangetekende brief gedane aanmaning door of namens het bestuur, wordt hij geacht uit zijn lidmaatschap te zijn ontzet.
5. Uitgifte van nieuwe aandelen aan leden geschiedt krachtens een besluit van het bestuur, op de tijdstippen en voorwaarden als in het bestuursbesluit bepaald.
6. Indien een lid het aantal van zijn aandelen in het ledenkapitaal wenst uit te breiden, richt hij een daartoe strekkend verzoek tot het bestuur op een door het bestuur vast te stellen formulier en overigens op door het bestuur vast te stellen voorwaarden. De aanvrager vermeldt het aantal aandelen in het ledenkapitaal dat hij wil verkrijgen en verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de aanvraag, die kan worden geweigerd indien het de toewijzing van de aandelen in het  ledenkapitaal niet in het belang van de coöperatie acht. Tegen deze beslissing staat beroep open; de laatste twee zinnen van het tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. De toewijzing van deze aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en lid 7 van dit artikel.
7. Een lid kan, tenzij met toestemming van het bestuur nimmer meer dan 100 aandelen in het ledenkapitaal verwerven, dat overeenkomt met nominaal twintig duizend euro (€ 20.000,00).
8. Indien een lid door een andere omstandigheid dan in lid 7 beschreven, houder is geworden van meer dan 100 aandelen in het ledenkapitaal, is hij verplicht de boven voormelde grens gehouden aandelen in het ledenkapitaal binnen zes weken, nadat voormelde omstandigheid zich heeft voorgedaan, te vervreemden en te leveren aan hetzij de coöperatie, hetzij een lid, die het maximum aantal als bedoeld in lid 7, nog niet heeft bereikt. Het bepaalde in artikel 9 omtrent de prijsvaststelling is van overeenkomstige toepassing op de prijsvaststelling van aandelen, die op
grond van dit lid moeten worden overgedragen.
9. Ingeval een lid waarop lid 8 van dit artikel van toepassing is in gebreke blijft aan zijn verplichting als bedoeld in lid 8 te voldoen, is het bestuuronherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen in het ledenkapitaal aan de coöperatie te leveren, terwijl de opbrengst na aftrek van alle kosten aan het betreffende lid moet worden uitgekeerd.
10. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
11. Levering van aandelen tussen leden onderling kan, met inachtneming van de leden 7 en 8 van dit artikel en artikel 10 lid 6 van deze statuten vrijelijk plaatsvinden.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt:
a. voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden;
b. voor zover het betreft een rechtspersoon, wanneer zij is ontbonden of ophoudt te bestaan;
c. voor zover het betreft een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, wanneer zij is ontbonden of wordt ingebracht in of omgezet naar een rechtspersoon;
d. door opzegging;
e. door ontzetting.

Artikel 7

1. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de coöperatie. Zij moet schriftelijk geschieden en is alleen mogelijk na het zesde jaar dat het lidmaatschap is ingegaan, en wel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, onverminderd het elders in deze statuten is bepaald. Deze
uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de coöperatie tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van het uitgetreden of uitgesloten lid verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten. De uittreding treedt pas in werking na een beslissing van het bestuur.
2. Indien de opzegging geschiedt door een lid, ontvangt dat lid daarvan binnen veertien dagen een schriftelijke bevestiging van het bestuur.
3. Opzegging door de coöperatie kan uitsluitend geschieden, voor zover het een rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap betreft, indien deze wordt ontbonden, in geval van faillissement of surseance van betaling door een lid en voorts wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur; in voormelde gevallen kan de opzegging met onmiddellijke
ingang plaatsvinden.
4. Tegen het in lid 3 bedoelde besluit bestaat beroep bij de algmene ledenvergadering gedurende een maand na ontvangst van die mededeling. Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan de algemene ledenvergadering, ingesteld. De algemene ledenvergadering dient, binnen een maand na het instellen van het beroep, als in de vorige zin, te besluiten op het beroep. De algemene ledenvergadering kan de termijn van één maand verlengen om haar moverende redenen.

Artikel 8

1. Indien het lidmaatschap eindigt is het gewezen lid, waaronder voor de toepassing van dit artikel mede worden verstaan zijn rechtverkrijgende(n) en degene(n), die zijn rechten uitoefen(t) (en), verplicht, onder goedkeuring van het bestuur, zijn aandelen binnen zes maanden na de beëindiging van het lidmaatschap te leveren (of toe te delen) aan hetzij de coöperatie hetzij een lid, evenwel met inachtneming van het daaromtrent in artikel 5 lid 7 bepaalde. De verkrijger(s) van de aandelen, met
uitzondering van de coöperatie indien zij aandelen verkrijgt, treedt/treden, voor zover het door hem/hen overgenomen aandelen betreft, in de aan deze aandelen verbonden rechten en verplichtingen van het gewezen lid.
2. Indien binnen de daarvoor gestelde termijn geen overdracht of toedeling der aandelen in het ledenkapitaal als bedoeld in het vorige lid heeft plaatsgehad, is het gewezen lid verplicht de aandelen aan de coöperatie over te dragen tegen een prijs gelijk aan de nominale waarde van de
aandelen. De coöperatie is tot afname van die aandelen verplicht.

3. Indien aan de verplichting tot overdracht, bedoeld in het vorige lid, binnen een door het bestuur vast te stellen termijn niet wordt voldaan, is het bestuur onherroepelijk tot overdracht van de aandelen in het ledenkapitaal aan de coöperatie gemachtigd.
4. Het bestuur is bevoegd de in lid I genoemde termijn van zes maanden te verlengen indien daartoe naar zijn oordeel redenen aanwezig zijn.

5. Indien aandelen in het ledenkapitaal tot een onverdeeldheid of een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een door hen tezamen schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de coöperatie doen
vertegenwoordigen.
6. Levering van aandelen geschiedt door een daartoe bestemde akte en schriftelijke mededeling daarvan aan de coöperatie.

Artikel 9

1. Van een opzegging van het lidmaatschap door een lid geeft het bestuur, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, geen gevolg indien en voor zover tengevolge van die opzegging gedurende het boekjaar, waarin de opzegging plaatsvindt, tezamen met het aantal aandelen waarop in dat
boekjaar de artikelen 10 en 13 reeds toepassing vonden, meer dan tien procent (10%) van het aantal aan het begin van dat boekjaar geplaatste aandelen aan de coöperatie zouden worden geleverd.
2. Het bestuur houdt een lijst bij, waarop de opzeggingen worden ingeschreven in de volgorde waarin zij worden ontvangen. Het bestuur beslist uiterlijk drie weken voor het einde van het boekjaar, aan welke opzeggingen gevolg zal worden gegeven. De opzeggingen, welke geen
gevolg kunnen hebben, worden geacht in dezelfde volgorde voor het volgend boekjaar te zijn geschied.
3. Het bestuur is gerechtigd aan meer opzeggingen dan volgens lid 1 mogelijk zou zijn, gevolg te geven.

Artikel 10

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of met besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, dat onder vermelding van de feiten waarop dat besluit is gegrond, bij aangetekende brief door het bestuur aan het betreffende lid wordt medegedeeld. Het betreffende lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die mededeling recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan de algemene ledenvergadering, ingesteld. De algemene ledenvergadering dient, binnen een maand na het instellen van het beroep, als in de vorige zin, te besluiten op het beroep. De
algemene ledenvergadering kan de termijn van één maand verlengen om haar moverende redenen.
3. Ingeval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd. Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt.

Geldmiddelen

Artikel 11

1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:
a. het op de aandelen gestorte kapitaal;
b. overige verkrijgingen.
2. Voor de leverantie van duurzame energie aan leden en niet-leden kan het bestuur een gedifferentieerd tarief vaststellen.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.

Artikel 13

Indien een wijziging van de statuten tot gevolg heeft dat aansprakelijkheid van de leden voor de verbintenissen van de coöperatie intreedt, dan wel zodanige aansprakelijkheid wordt verhoogd of de verplichtingen van de leden tegenover de coöperatie worden verzwaard of zijn rechten worden beperkt, kan een lid de toepasselijkheid van die wijziging te zijnen aanzien uitsluiten door opzegging van zijn lidmaatschap binnen een maand nadat hem het besluit tot die wijziging is bekend geworden of is medegedeeld.

Bestuur

Artikel 14

1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders, al dan niet leden van de coöperatie.
2. Bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het bestuur zijn de overblijvende leden van het bestuur of is het enig overblijvende lid van het bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast.
4. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk af bij het sluiten van de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering volgend op zijn zeventigste verjaardag.

Artikel 15

1. Besluiten van het bestuur worden, tenzij deze statuten anders bepalen, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Het bestuur is bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de vorige zin, heeft werking tegenover derden.

Vertegenwoordiging

Artikel 16

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur, door de voorzitter van het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 17

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordelen of de wet of deze statuten zulks voorschrijven en worden gehouden in de gemeente Oirschot.
2. In elk boekjaar wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt:
a. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
b. de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, hierna gezamenlijk te noemen: de jaarrekening, over het afgelopen boekjaar en de winstbestemming behandeld;
c. overige onderwerpen behandeld op voorstel van het bestuur.
3. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de algemene ledenvergaderingen is bevoegd niet-leden tot vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. De secretaris is belast met het houden van de notulen. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
4. De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk door of namens het bestuur al dan niet per enig telecommunicatiemiddel en/of een convocatie gericht aan elk lid afzonderlijk aan zijn adres als vermeld in het ledenregister, alsmede aan iedere bestuurder afzonderlijk. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. De oproeping houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling, alles onverminderd het bepaalde in artikel 22.
5. De oproeping tot een algemene ledenvergadering, belegd rechtstreeks door de leden op grond van het bepaalde in artikel 41 leden 2 en 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Het vorig lid van dit artikel vindt verder
overeenkomstige toepassing.
6. Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn opgenomen, kan in een algemene ledenvergadering geen besluit worden genomen.
7. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Ieder lid of vertegenwoordiger daarvan moet zich ter vergadering kunnen legitimeren. Een lid-rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap kan slechts worden vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger daarvan. De vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te blijken uit een recent (niet
ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien uit het uittreksel blijkt dat het lid-rechtspersoon, de maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap door meerdere personen dient te worden vertegenwoordigd, dan dient de verschenen vertegenwoordiger tevens een machtiging van de andere vertegenwoordiger(s) te overleggen.

Artikel 18

1. Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
2. Elk lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht door een ander lid doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht. Een lid mag ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
4. Indien bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt een nieuwe stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan wordt bij een tussenstemming beslist welke twee personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Indien bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen staken, komt geen besluit tot stand, tenzij het gaat om een stemming over personen die op een bindende voordracht voorkomen, in welk geval bij een tussenstemming, hij die als eerste op de voordracht staat kandidaat in de eindstemming zal zijn, respectievelijk bij een
eindstemming hij gekozen is, die als eerste op de voordracht is vermeld.

Jaarverslag en jaarrekening

Artikel 19

1. Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, en behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een door de bestuurders te ondertekenen jaarrekening op en legt deze, tezamen met het jaarverslag, ten kantore van de coöperatie ter inzage van de leden.
2. De jaarrekening wordt vastgesteld door een binnen een maand na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn te houden algemene ledenvergadering. Tenzij een voorbehoud wordt gemaakt, wordt door de vaststelling van de jaarrekening aan de leden van het bestuur décharge verleend voor hun beheer, één en ander voor zover het betreft het boekjaar en voor zover ervan uit de jaarstukken blijkt.
3. Het bestuur is verplicht de jaarrekening, die een weergave van de statutaire regeling omtrent de winstbestemming of de verwerking van het verlies dient te bevatten, alvorens deze aan de algemene
ledenvergadering over te leggen, te doen onderzoeken door een door de algemene ledenvergadering benoemde en zo de algemene ledenvergadering daarmede in gebreke is gebleven een door het bestuur benoemde registeraccountant, accountant- administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring van de deskundige wordt door het bestuur bij de jaarrekening en het jaarverslag gevoegd, tezamen met de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening wordt een afschrift van de jaarrekening en van de verklaring van de hiervoor bedoelde deskundige neergelegd ten kantore van het handelsregister waar de coöperatie is ingeschreven.

Winstverdeling

Artikel 20

1. Ten aanzien van de winstverdeling geldt het volgende:
a. van de behaalde winst wordt aan de leden over hun aandelenbezit een percentage uitgekeerd, vast te stellen door het bestuur over de nominale waarde van de aandelen, hierna te noemen: dividend.
b. het daarna resterende bedrag wordt toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft de continuïteit van de onderneming van de coöperatie te waarborgen; in geval van een overdracht van aandelen in het ledenkapitaal aan de coöperatie kan de daarvoor verschuldigde prijs door het bestuur ten laste van voormelde reserve worden gebracht.
2. Het dividend is veertien dagen na vaststelling betaalbaar.
3. Het vastgestelde dividend vervalt aan de coöperatie voor zover dit niet binnen twee jaar na betaalbaarstelling is opgevraagd.

Boekjaar

Artikel 21

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan een kalenderjaar.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 22

1. De algemene ledenvergadering kan een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de coöperatie slechts nemen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, tenzij op voorstel van het bestuur, in welk geval zodanig besluit met een volstrekte meerderheid van stemmen kan worden genomen. Een besluit tot statutenwijziging kan voorts slechts worden genomen, indien gedurende een periode van tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging in welk afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen ten kantore van de coöperatie voor de leden van de coöperatie ter inzage is gelegd.
2. Ieder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging der statuten vereiste notariële akte te doen verlijden.

Artikel 23

1. De coöperatie wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering met inachtneming van artikel 22;
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden. In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de coöperatie belast; de algemene ledenvergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen commissie.
2. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, terugbetaald het nominaal bedrag van de aandelen. Het dan resterende wordt onder de leden verdeeld in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelen. Uitkering van het liquidatiesaldo kan ook op andere wijze dan in geld geschieden.
3. Na de liquidatie worden de boeken en overige bescheiden van de coöperatie gedurende de wettelijke termijn bewaard door de daartoe door de algemene ledenvergadering aangewezen persoon.

Reglementen

Artikel 24

1. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 25 lid I van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25

Aan de algemene ledenvergadering behoort binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.