nieuwe windstroom op land

6000 MW nieuwe windstroom vóór 2020

De provincies trekken gezamenlijk op om vóór 2020 zesduizend megawatt aan windstroom op land te realiseren. Voor 31 december 2013 worden de gebieden aangewezen waar de windmolenparken worden gebouwd met een potentieel van 5715 megawatt. Na 1 mei wordt de ontbrekende 285 megawatt ingevuld door de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg. Het nieuwe plan moet er aan bijdragen dat Nederland in 2020 zestien procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt.

4 miljoen huishoudens

Met de nieuwe capaciteit kunnen vier miljoen huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Het Interprovinciaal Overleg heeft overeenstemming bereikt met de ministers Kamp van Economische Zaken (EZ) en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M). Minister Kamp is positief over de afspraken met de provincies. “Dankzij het akkoord zorgen we er samen met de provincies voor dat windmolens daar geplaatst worden waar zoveel mogelijk draagvlak is. We willen tegen zo laag mogelijke kosten 16% duurzame energie in 2020 realiseren en kijken daarom naar de goedkoopste vormen van duurzame energie. Dan kom je onder meer uit bij windmolens op land”. IPO-portefeuillehouder Yves de Boer: “Het is goed nieuws dat provincies samen met het Rijk afspraken hebben gemaakt waar windmolens komen en waar niet. Provincies zijn als geen ander in staat op basis van lokaal en regionaal draagvlak ruimtelijke keuzes te maken”.